Информации за нови студенти

Прелиминарна ранг листа од втор уписен рок со резултати од проверката на знаењата и умеењата и успехот од средно образование

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СЛОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Потребни документи за запишување на кандидатите примени во првиот уписен рок

Список стипендисти на ПМФ за користење на стипендија која ја доделува ректоратот на Универзитетот „ Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)

Прелиминарна ранг листа со резултати од проверката на знаењата и умеењата и успехот од средно образование

ПРАВНА ПОУКА
По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Приговорите се доставуваат во писмена форма до Деканатската управа на ПМФ преку архивата на факултетот најдоцна до 12:00 часот на 04.09.2019 година. Во спротивно, кандидатот го губи правото на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресме¬тувањето на бодовите. Техничките пропусти се однесуваат на:
Печатна грешка на лични податоци
Печатна грешка на основен избор на студиска програма, избор со кофинансирање, избор на специјални услови или редослед на студиски програми
Погрешно пресметани поени (заради соодветност на предмети, тип на матура и сл.)

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2019/2020 година.

Информации за уч. 2019/2020 г.

Термини за координација за студентите на студии по информатика и информатички технологии ПОВЕЌЕ

Уписот на зимскиот семестар во учебната 2019/2020  година,  ќе се врши од 11.09.2019 година до 30.09.2019 год. ПОВЕЌЕ

ТРЕТА  (август/септемвриска) испитна сесија во учебната 2018/2019 година ПОВЕЌЕ

Заверка на летен семестар во учебната 2018/2019 година повеќе...

ВТОРА (летна) испитна сесија во учебната 2018/2019 година повеќе...

Промена на обврската за плаќање на АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА за пријавите за испити, обрасците за запишување и за заверка на семестар повеќе...

Процедура за пријавување дипломска работа ПОВЕЌЕ

За проблеми поврзани со студиската програма (испити, запишани предмети и сл.) пратете електронска порака со број на индекс на lidija.mitevska@pmf.ukim.mk или ivanam.ristovska@pmf.ukim.mk.

За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.) пратете електронска порака до boris@pmf.ukim.mk. Во пораката ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се напише ОПИС НА ПРОБЛЕМОТ, име и презиме на студент, број на индекс и мејл адреса со која е регистриран во системот.

Упатство за запишување на семестар

Упатство за пријавување на испити

Упатство за електронско плаќање на такени марки преку СМС

Информации за втор циклус на студии

Се  известуваат  студентите на ВТОР циклус студии, на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека заверување  на летниот семестар во уч.2018/2019 година  и запишувањето на зимскиот семестар во уч.2019/2020  година ќе се одвива од  23.09.2019 до 27.09.2019 година.

Примени кандидати на вториот уписен рок на втор циклус студии ПОВЕЌЕ

Универзитетот „св. кирил и методиј” во скопје објавува слободни места за запишување студенти на втор циклус студии во вториот уписен рок во учебната 2018/2019 година

Соопштение за заверување  на зимскиот  и запишување на летниот семестар  во уч. 2018/2019 г. за студентите на  ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

Соопштение за потребни документи и рокови, за примените кандидати на втор циклус во уч.2018/2019 година (во просторија 12 во деканат)

Рокот за запишување на примените студенти на ВТОР циклус студии во учебната 2018/2019 година, поради престојниот празник 11 октомври, се продолжува на 17 и 18.10.2018 година Одлуките на примените кандидати и потребните документи за упис, ќе бидат објавени на веб страницата на ПМФ

Соопштение за запишување на зимскиот семестар во учебната 2018/2019 година за студентите на ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ПОВЕЌЕ

Студентите запишани во учебните 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 година, на втор циклус студии на сите студиски програми на Факултетот, студиите да ги продолжат со премин на новите студиски програми ПОВЕЌЕ

Студентите запишани на последипломски студии на студиската програма по форензика, а кои до сега ги немаат положено сите предмети и немаат одбрането магистерска работа, се должни да магистрираат заклучно со 31.03.2020 година ПОВЕЌЕ

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година

Документи за пријава на магистерски труд

Информации за трет циклус на студии

Се известуваат  студентите на ТРЕТ циклус студии, на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека заверување  на летниот семестар во уч.2018/2019 година  и запишувањето на зимскиот семестар во уч.2019/2020  година ќе се одвива од  23.09.2019 до 27.09.2019 година.

Соопштение за заверување на зимскиот и запишување на летниот семестар во уч. 2018/2019 г. за студентите на ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ

Соопштение за запишување на зимскиот семестар во учебната 2018/2019 година за студентите на ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПОВЕЌЕ

КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје во академската 2018/2019 година

Чист ден на ПМФ
Чист ден на ПМФ
Посета на рускиот амбасадор
1 / 18
Посета на рускиот амбасадор
2 / 18
Посета на рускиот амбасадор
3 / 18
Посета на рускиот амбасадор
4 / 18
Посета на рускиот амбасадор
5 / 18
Посета на рускиот амбасадор
6 / 18
Посета на рускиот амбасадор
7 / 18
Посета на рускиот амбасадор
8 / 18
Посета на рускиот амбасадор
9 / 18
Посета на рускиот амбасадор
10 / 18
Посета на рускиот амбасадор
11 / 18
Посета на рускиот амбасадор
12 / 18
Посета на рускиот амбасадор
13 / 18
Посета на рускиот амбасадор
14 / 18
Посета на рускиот амбасадор
15 / 18
Посета на рускиот амбасадор
16 / 18
Посета на рускиот амбасадор
17 / 18
Посета на рускиот амбасадор
18 / 18
Посета на рускиот амбасадор

АКТИВНОСТИ НА ПМФ

Покана за визитинг професор од страна на Универзитетот во Шангај повеќе...

Посета на министерот за образование и наука повеќе...

Свечено одбележан почетокот на наставата на дисперзираните студии по информатика во К. Паланка повеќе...

Скенирачки електронски микроскоп на ПМФ повеќе...

Утврден концептот за школа за докторски студии на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје повеќе...

60 години Македонско географско друштво повеќе...

Обуки на ПМФ

Во рамките на Проектот за модернизација на образованието, Природно-математичкиот факултет во моментов реализира три обуки со наслов:

Примена на истражувачка постапка во наставата по предметите Природа, Природни науки и Природни науки и техника (www.prirodninauki.com)

Примена на софтверот ЕДУБУНТУ и други образовни компјутерски апликации во наставата од природната група предмети иматематика (www.edubuntu.info)

Оценување на знаењата и способностите на учениците со примена на Блумовата таксономија (www.blumova-taksonomija.com)

Повеќе за секоја од обуките можете да најдете на наведените веб страни.

 

Дополнување на календарот на активности и неработни денови во уч.2018/2019 година

Универзитетски календар на активности и неработни денови во учебната 2018/2019 година

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице за посредување во врска со информации од јавен карактер

Секретар
Сања Мицковиќ
3249-809
sekretar@pmf.ukim.mk

Здрава Исхрана